ตำราประกอบโครงการปลูกต้นไม้เพื่อการอาชีวะบำบัดตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก

งค์ความรู้ส่วนที่ ๒ สำหรับบุคคลออทิสติก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ พืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงา

พืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงา หมายถึง พืชที่สามารถให้ร่มเงาแก่พืชอื่นและเป็นที่พิงอิงอาศัยแก่พืชอื่น ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้กอ ไม้เลื้อย เป็นต้น

-ไม้ยืนต้น เช่น ไม้ผลต่างๆ อาทิ มะม่วง มะนาว ชำมะเลียง,ไม้ป่าต่างๆ อาทิ สัก มะค่า, ไม้โบราณ ต่างๆ อาทิ จันทร์กะพ้อ มะพูด ฯลฯ

-ไม้พุ่ม เช่น สร้อยระย้า สาวสันกำแพง ฯลฯ

-ไม้กอ เช่น หมากเหลือง ว่านหางช้าง หมากผู้หมากเมีย ฯลฯ

-ไม้เลื้อย เช่น เฟื่องฟ้า พวงคราม ฯลฯ

ในเบื้องต้นนี้ ได้นำมาให้นักเรียน-นักศึกษาออทิสติก ทดลองปลูกและฝึกการอนุบาลดูแลตั้งแต่ต้นยังเล็กๆ จำนวน ๗  ชนิด ดังนี้ ๑ หมากเหลือง, ๒ หมากนวล, ๓ หมากผู้-หมากเมีย, ๔ สร้อยระย้า-ระย้าแก้ว, ๕ ว่านหางช้าง-เพชรหึง, ๖ โมกข์, ๗ พวงคราม

ภาพ
  ชื่อ 

๑ หมากเหลือง 

๒ หมากนวล
 

๓ หมากผู้-หมากเมีย 

๔ สร้อยระย้า-ระย้าแก้ว

๕ ว่านหางช้าง-เพชรหึง

๖ โมกข์๗ พวงคราม


-------------------------

 

กิจกรรม "โรงเรือนสมดุลระบบนิเวศ" หรือ "มุมสวนสมดุลระบบนิเวศ";

๑. กิจกรรม "การปลูกเคราฤๅษีบนพืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงา" -ใบงานที่ ๘